Ασφάλιση Κατοικίδιου Ζώου - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Ασφάλιση Κατοικίδιου Ζώου


Α) Κατά τη διάρκεια μεταφοράς με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο

Η εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου που μεταφέρεται με το ασφαλισμένο όχημα, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτερο έως 2000€ (600€ για απώλεια ζωής), σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

· Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού
· Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου
· Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που το κατοικίδιο μεταφέρεται νομίμως στην καμπίνα επιβατών του οχήματος
· Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων
· Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται το ανώτερο έως 2000€

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρία.
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του Άρθρου 22, “Γενικές Εξαιρέσεις Προαιρετικών Ασφαλίσεων – Συμπληρωματικών Κινδύνων”.Β) Από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης

Η εταιρία με την κάλυψη αυτή, θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου, συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης, σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

· Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν θανάτου ή τραυματισμού του κατοικίδιου ζώου συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης.
· Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο, το καλυπτόμενο κατοικίδιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων, των συζύγων τους και των προστατευόμενων τέκνων τους.
· Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή επιχείρηση, η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο, εκείνη δε την στιγμή το κατοικίδιο ευρίσκεται εντός της καλυπτόμενης κατοικίας ή επιχείρησης και η ζημία αυτή του προξένησε τραυματισμό ή θάνατο, τότε ο τραυματισμός ή ο θάνατος αυτός καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
· Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων
· Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται, συνολικά και για τα δύο, το ανώτερο έως 2000€.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφ/κής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρία

Ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του πυρασφαλιστηρίου της εταιρίας μας.

bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle