Αστική Ευθύνη Σκαφών - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Αστική Ευθύνη Σκαφών

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

(Ισχύει από 01/04/2018)

1.      ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/14 όλα τα σκάφη Ιδιωτικής, προσωπικής Αναψυχής καθώς και  τα Επαγγελματικά σκάφη  που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 300gt. υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι,  ελάχιστα όρια ασφάλισης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων:

Ø  Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά επιβάτη και μέχρι 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

Ø  Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

Ø  Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ’ ατύχημα.

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

 

2.      ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

-  Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 4256/14 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια πλεύσης και κυκλοφορίας του σκάφους στην θάλασσα.

-  Η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν στον ασφαλιζόμενο μετά από ρύπανση της θάλασσας.

-  Στα ποσά των καλύψεων που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνονται τόκοι και δικαστικά έξοδα.

 

3.     ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α. MHXANOΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΙΠΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι 30 ΗΡ

24,00 €

24,00 €

Από 31 έως 50 ΗΡ

40,00 €

29,00 €

Από 51 έως 75 ΗΡ

48,00 €

41,00 €

Από 76 έως 100 ΗΡ

58,00 €

48,00 €

Από 101 έως 150 ΗΡ

65,00 €

52,00 €

Από 151 έως 200 ΗΡ

70,00 €

61,00 €

Από 201 έως 250 ΗΡ

80,00 €

72,00 €

Από 251 έως 300 ΗΡ

90,00 €

81,00 €

Από 301 έως 500 ΗΡ

120,00 €

100,00 €

Άνω των 500 ΗΡ

Συνεννόηση με τον κλάδο

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκι,  θαλάσσιο αλεξίπτωτο,  θαλάσσια «μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes) : επασφάλιστρο 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

Β. ΑΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (JETSKIS, SEΑBIKES, AQUASCOOTERS ΚΛΠ)

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

210,00 €

190,00 €

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκι,  θαλάσσιο αλεξίπτωτο,  θαλάσσια «μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes) : επασφάλιστρο 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

 

Γ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΜΗΚΟΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι 10  μέτρα          

90,00 €

81,00 €

Για ιστιοπλοϊκά σκάφη άνω των 10 μέτρων: 10,00€ για κάθε επιπλέον μέτρο.

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Η κάλυψη αφορά  επαγγελματικά σκάφη με μόνιμο πλήρωμα τα οποία έλκουν σκιέρ και θαλάσσια παιχνίδια: θαλάσσιο αλεξίπτωτο,  θαλάσσια «μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes – με πληρωμή αντιτίμου, μηχανοκίνητα σκάφη που ενοικιάζονται σε τρίτους με μόνιμο πλήρωμα και σωστικούς λέμβους. 

Δ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ MHXANOΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι 30 ΗΡ

85,00 €

80,00 €

Από 31 έως 50 ΗΡ

100,00 €

95,00 €

Από 51 έως 75 ΗΡ

115,00 €

109,00 €

Από 76 έως 100 ΗΡ

130,00 €

124,00 €

Από 101 έως 150 ΗΡ

145,00 €

138,00 €

Από 151 έως 200 ΗΡ

160,00 €

152,00 €

Από 201 έως 250 ΗΡ

175,00 €

166,00 €

Από 251 έως 300 ΗΡ

190,00 €

180,00 €

Από 301 έως 500 ΗΡ

205,00 €

195,00 €

Άνω των 500 ΗΡ

Συνεννόηση με τον κλάδο

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Κάλυψη σχολής εκμάθησης θαλασσίων σπορ επασφάλιστρο: 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:    1.000,00€ ανά  απαίτηση.

Δ2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

(ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ)

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι 10 άτομα

330,00 €

300,00 €

Σημείωση: Άνω των 10 ατόμων δεν δίδεται η κάλυψη.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:    1.000,00€ ανά  απαίτηση.

Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΚΑΝΩ κλπ ΠΛΕΟΥΜΕΝΑ ΑΝΕΥ ΜΗΧΑΝΗΣ  (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΑ).

Προτείνονται τρία διαφορετικά προγράμματα κάλυψης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α

Σωμ.βλάβες :    50.000 €

Υλικές ζημιές:   30.000 €

Ανωτ.ευθύνη: 100.000 €

15,00 €

15,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β

Σωμ.βλάβες :    150.000 €

Υλικές ζημιές:     90.000 €

Ανωτ.ευθύνη: 150.000 €

25,00 €

20,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ

Σωμ.βλάβες :   300.000 €

Υλικές ζημιές:  150.000 €

Ανωτ.ευθύνη:  540.000 €

40,00 €

30,00 €

ΣΤΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ (OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20,  EUROPE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ)

Καλύπτονται τα σκάφη των ιστιοπλοϊκών ομίλων για την αστική τους ευθύνη κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Για σωματικές βλάβες επιβαινόντων & τρίτων:..................................................... μέχρι 300.000€

Για υλικές ζημιές επιβαινόντων & τρίτων:........................................................... μέχρι 150.000€

Για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης:.................................................................. μέχρι 90.000€

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρίας:.............................................................................. 540.000€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα:...................................................................... 75,00€ ανά σκάφος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη των ιστιοπλοϊκών ομίλων να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως. Στην περίπτωση αυτή τα ολικά ασφάλιστρα είναι € 35,00 ανά σκάφος και ανά αγώνα.

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Αστικής Ευθύνης Σκαφών για ειδικές τιμές

 

4.     ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν καλύπτονται:

-  σκάφη παλαιότητας άνω των 30 ετών.

-  επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

-  πλοία γραμμής

-  ενοικιαζόμενα ιστιοπλοϊκά

-  ενοικιαζόμενα Jet Ski, Aquascooter, Seabikes κλπ

-  ενοικιαζόμενα μηχανοκίνητα σκάφη χωρίς μόνιμο πλήρωμα.

 

5.     ΚΑΛΥΨΗ  ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζομένου σκάφος η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, επί αποδείξει, και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί συνεπεία διαρρήξεως του χώρου parking.

Ολικό ασφάλιστρο:

1% επί της αξίας του σκάφους

Ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα:

150,00€

Απαλλαγή για ολική κλοπή:

 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του σκάφους με ελάχιστη απαλλαγή 150€

 

Προϋποθέσεις – εξαιρέσεις κάλυψης:

  • Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι € 100.000,00
  • Η κάλυψη δίδεται μόνον σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής εξαιρουμένων των jetskis, seabikes, aquascooters
  • Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη
  • Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών δεν καλύπτεται.
  • Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξής του.

6.     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

  •  Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται εφάπαξ. Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης με άτοκες  δόσεις μέσω πιστωτική κάρτας.

 

7.     ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ &  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πολιτική ακύρωσης  ασφαλιστηρίου & έγγραφα που απαιτούνται:

1.       ΠΩΛΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Ακύρωση με επιστροφή αναλογικών ασφαλίστρων (προσκόμιση πωλητηρίου).

2.       ΑΚΙΝΗΣΙΑ(ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ)

Ακύρωση χωρίς επιστροφή ασφαλίστρων  

3.       ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Ακύρωση χωρίς επιστροφή ασφαλίστρων

4.       ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ

Ακύρωση με επιστροφή αναλογικών ασφαλίστρων (με την προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)

5.       ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ) ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Ακύρωση με επιστροφή αναλογικών ασφαλίστρων με την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων : Δήλωση Ακινησίας Σκάφους προς την εκάστοτε Λιμενική αρχή (επικυρωμένη) & δήλωση/αντίγραφο δελτίου  συμβάντος από την εκάστοτε Λιμενική αρχή που επελήφθη του ατυχήματος.

6.       ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Γίνεται με πρόσθετη πράξη  και συμψηφισμό ασφαλίστρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα για εκ των υστέρων δήλωση περιόδου λειτουργίας μικρότερης από αυτή που δηλώθηκε με τη σύναψη της ασφάλισης.

 

bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle