Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Εργολάβων Δημοσίων Έργων

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι δημοσίων έργων

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο και κατά περίπτωση και ο κύριος του έργου

Βασικές καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του ασφαλιζόμενου έργου για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και/ή οι προστηθέντες του και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση

Επιπλέον καλύψεις

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 657 & 658 Α.Κ.

Παραχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Βασική κάλυψη (αστική ευθύνη έναντι τρίτων & εργοδοτική ευθύνη)

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €    10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                       μέχρι   €  250.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €  150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €     30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  600.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 300.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  600.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  800.000,00

 

Προαιρετικές καλύψεις- Επεκτάσεις κάλυψης

 

 Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α & Β) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης,  ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη του σχετικού επασφαλίστρου.

Α. Καλύψεις για ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)   

Όρια Κάλυψης για τις ζημιές σε ΟΚΩ:

Ανά ζημιογόνο γεγονός          : Μέχρι €  3.000    

Ανώτατη ευθύνη της εταιρίας: €  12.000

 

Β. Αστική Ευθύνη Εργοδότη με Κάλυψη  Χρηματικής  Ικανοποίησης Λόγω Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης (αρθ. 932 Α.Κ)

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932  Α.Κ. Περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του.  Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών)

  

 

Προγράμματα Εργοδοτικής Ευθύνης

 

Πρόγραμμα Α

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

 

Πρόγραμμα Β

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  200.000,00

 

Πρόγραμμα Γ

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 200.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι € 400.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: