Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πακέτο Καλύψεων Moto

Η Ατλαντική Ένωση σας προσφέρει ένα πρόγραμμα που καλύπτει εσάς και τη μοτοσικλέτα σας και μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες

Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
Προστασία bonus - malus
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Νομική Προστασία
Φροντίδα ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις

Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
Πυρός & Πυρός από Τρομ. και κακόβουλες Ενέργειες
ΠΑΝΩ