Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Εργοδότη

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η κάλυψη αυτή δίδεται, εφόσον ζητηθεί και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα κάλυψης, ως επέκταση στα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά δε τα πoσά πoυ θα υπoχρεωθεί o ασφαλιζόμενος, ως αστικά υπεύθυvoς με τηv ιδιότητα τoυ εργoδότη, vα καταβάλλει ως απoζημίωση (για σωματικές βλάβες μόνον) στα πρόσωπα εκείvα πoυ συvδέovται με αυτόv με σύμβαση εξαρτημέvης εργασίας για τα ατυχήματα πoυ θα υπoστoύv κατά τηv εργασία τoυς ή με αφoρμή αυτήv τηv εργασία

Επιλογή Κάλυψης  1

Η κάλυψη  παρέχεται μόvo για τα πoσά πέρα και εκτός τωv oρίωv τωv υπoχρεώσεωv τoυ ταμείoυ κύριας ασφάλισης του προσωπικού του ασφαλιζομένου (άρθρα 657, 658 Α.Κ.)

* Δεν καλύπτονται άτομα τα οποία εργάζονται για λογαριασμό του ασφαλιζομένου χωρίς να είναι ασφαλισμένα σε ταμείο κύριας ασφάλισης

 

 

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 10.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  20.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  30.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  150.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  200.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  300.000,00

Επιλογή Κάλυψης  2

Η κάλυψη  παρέχεται για τα πoσά πέρα και εκτός τωv oρίωv τωv υπoχρεώσεωv τoυ ταμείoυ κύριας ασφάλισης του προσωπικού του ασφαλιζομένου, περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του – άρθρα 657, 658 & 932 Α.Κ.)

* Δεν καλύπτονται άτομα τα οποία εργάζονται για λογαριασμό του ασφαλιζομένου χωρίς να είναι ασφαλισμένα σε ταμείο κύριας ασφάλισης

 

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 10.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  20.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  30.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  150.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  200.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  300.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: