Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ανέγερσης οικοδομών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης / κύριος του έργου

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ατυχήματα/σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος( ή/και οι προστηθέντες του)
Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657 & 658 Α.Κ.

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  250.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €  150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  600.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 300.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  600.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  800.000,00

Προαιρετικές καλύψεις – Επεκτάσεις κάλυψης

Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α,Β, Γ & Δ) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης, ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη σχετικού επασφάλιστρου.

Α. Κάλυψη ζημιών σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

Όρια κάλυψης για τις ζημιές σε ΟΚΩ:

Ανά ζημιγόνο γεγονός          : Μέχρι €  3.000    

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας: €  12.000  

Β. Αστική Ευθύνη Εργοδότη με Κάλυψη  Χρηματικής  Ικανοποίησης Λόγω Ηθικής Βλάβης / Ψυχικής Οδύνης (αρθ. 932 Α.Κ)

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932  Α.Κ. Περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του.  Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Πρόγραμμα Α
Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00

Πρόγραμμα Β
Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00

Πρόγραμμα Γ
Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 400.000,00

Γ. Κάλυψη   ζημιών σε  όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών

  • Καλύπτονται και οι ζημιές σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών που τυχόν θα προξενηθούν από τις εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
  • Από την κάλυψη εξαιρούνται:
    • ζημιές εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης υφισταμένου κτίσματος
    • ζημιές εξαιτίας δόνησης, υποχώρησης εδάφους ή θεμελιώσεων, εξασθένισης θεμελιώσεων

 

Όρια κάλυψης για τις ζημιές σε όμορες/παρακείμενες οικοδομές

Ανά ζημιογόνο γεγνονός          : Μέχρι €  3.000,00    

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας: €  6.000,00   .

Δ. Κάλυψη   ζημιών από τη χρήση σκαλωσιών, ανυψωτήρων, αναβατήρων, γερανών, μπετονιέρας κλπ μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου.  

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: