Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προστασία εισοδήματος

Η απώλεια εισοδήματος από εργασία, για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα (εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος), θεωρείται μία από τις συνηθέστερες αιτίες οικονομικής δυσχέρειας με συνέπειες στον ίδιο τον παθόντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι παροχές Προστασίας Εισοδήματος και Απώλειας Εισοδήματος συνδυάζονται με την κάλυψη Απλής Ασφάλισης Θανάτου.

Πρόσκαιρη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Η παροχή αυτή προστατεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, όταν αυτή οφείλεται σε ατύχημα. Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 ετών έως 60 ετών, με λήξη την ηλικία των 65 ετών

Απώλεια Εισοδήματος

Η παροχή αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση του επιπέδου εισοδήματός σας, σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανόητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Ασφαλίζονται εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 60 ετών

ΠΑΝΩ