Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AtlanticUnion2017.Infrastructure.ContentHelperRepository.GetNodeUrl(IPublishedContent node) in D:\Projects\AtlanticUnion\AtlanticUnion2017\Infrastructure\ContentHelperRepository.cs:line 1926
  at AtlanticUnion2017.Infrastructure.ContentHelperRepository.Get_ProgramsGroups(String ProgramsGroups) in D:\Projects\AtlanticUnion\AtlanticUnion2017\Infrastructure\ContentHelperRepository.cs:line 1686
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Navigation_Pages_ProgramsGroupGrid_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\atlantiki.gr\httpdocs\Views\MacroPartials\Navigation Pages\ProgramsGroupGrid.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\atlantiki.gr\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\atlantiki.gr\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 21
ΠΑΝΩ