Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Μηχανοκίνητα

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα για την υποχρεωτική από τις Νομοθετικές Διατάξεις - Ν.4256/14 (ΦΕΚ 92 Α), Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/14) και Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α 82) - αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ατυχήματα που θα προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία του ασφαλισμένου σκάφους ενώ παράλληλα τα προγράμματα αυτά έχουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού τους με προαιρετικές καλύψεις

Κατηγορίες/είδη ιδιωτικών σκαφών αναψυχής:

 • Μηχανοκίνητα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής (διατίθενται δύο προγράμματα ασφάλισης, Basic & Best)
  Basic (σύμφωνα με τα όρια του Ν.4926/2022 – Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο ανά πρόσωπο ευρώ 150.000, Υλικές Ζημιές ανά συμβάν ευρώ 150.000 και Θαλάσσια Ρύπανση ανά συμβάν ευρώ 150.000)
  Best (με αυξημένα όρια κάλυψης - Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο ανά πρόσωπο ευρώ 200.000, Υλικές Ζημιές ανά συμβάν ευρώ 200.000 και Θαλάσσια Ρύπανση ανά συμβάν ευρώ 200.000)
 • Άλλα Ιδιωτικά Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (Jetskis, Seabikes, Aquascooters κ.λ.π.)
 • Ιστιοπλοϊκά Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής

Βασικές Καλύψεις

Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται ως εξής: Πλοία αναψυχής μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο, μέχρι ευρώ 700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων και μέχρι ευρώ 2.100.000 (δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο, μέχρι ευρώ 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων και μέχρι ευρώ 4.500.000 (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται, τόσο για Πλοία Αναψυχής όσο και για Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια, μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 450.000 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται, τόσο για Πλοία Αναψυχής όσο και για Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια, μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 450.000 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται για τα Πλοία Αναψυχής μέχρι ευρώ 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) και για τα Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια μέχρι ευρώ 5.400.000 (πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν, ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Προαιρετικές Καλύψεις

Κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκιέρ, μπανάνα, δακτυλίδι, skitubes)
Κάλυψη ολικής κλοπής σκάφους από ειδικά διομορφωμένο parkingσκαφών. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου σκάφους, η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, “επί αποδείξει” και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί εξαιτίας παραβίασης / διάρρηξης του χώρου parking

Προϋποθέσεις – εξαιρέσεις κάλυψης Ολικής Κλοπής σκάφους:

 • Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι €100.000
 • Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής, εξαιρουμένων των jetskis, seabikes, aquascooters
 • Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη
 • Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού, εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών, δεν καλύπτεται
 • Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξής του

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ