Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ιδιοκτήτη / Χειριστή drone

Η Ατλαντική Ένωση βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των drones, (μη επανδρωμένων αεροσκαφών - ΣμηΕΑ)

Στην Ελλάδα η χρήση τους αφορά επαγγελματίες (βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, τοπογράφους κλπ) ή ιδιώτες (ψυχαγωγία).

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιo αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών drones, αλλά και τους ιδιοκτήτες / χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από υπαιτιότητά του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα την Ελληνική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση έως 25 κιλά

Όρια κάλυψης ανά drone: 

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)   μέχρι €  1.000.000

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €  1.000.000

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                           μέχρι €     150.000

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ΄ έτος      μέχρι €  1.000.000

 

XΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣμηΕΑ  (drones)

Τα ΣμηΕΑ  (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που επιφέρει η δραστηριότητά τους και ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε μία κατηγορία.

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες είναι οι εξής :

 1. Ανοικτή κατηγορίαΣμηΕΑ (UAS Open Category) Α1, Α2 και Α3 και:
 • Φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE marking κλάσης  0, 1, 2, 3 ή 4) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945. Το βάρος τους κυμαίνεται από 0 έως 4 (ελαφρύτερα έως βαρύτερα μοντέλα) ή
 • Είναι ιδιωτικά κατασκευασμένο και το βάρος του είναι μικρότερο από 25kg
 • Διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) όπως παραπάνω
 • Δεν λειτουργεί απευθείας πάνω από άτομα, εκτός εάν είναι ελαφρύτερο από 250g
 • Διατηρείται σε οπτική επαφή (VLOS) ή ο απομακρυσμένος χειριστής λαμβάνει οπτική βοήθεια από έναν παρατηρητή UA
 • Πετά σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 120m
 • Δεν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά και δεν ρίχνει κανένα υλικό κατά την πτήση

 

Υποκατηγορίες της Ανοικτής Κατηγορίας :

 1. Η υποκατηγορία Α1
 • Σ’ αυτήν ανήκουν drones:
  • με βάρος μέχρι 900 γραμμάρια, τα οποία και διακρίνονται με δυο διαφορετικές σημάνσεις:

α) σήμανση C0: 0-250 γραμμάρια και

β) σήμανση C1: 250-900 γραμμάρια

 • όσα φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κατηγορίας (CE) 1 ή ζυγίζουν έως 900g:
 • Τα dronesτης υποκατηγορίας αυτής μπορούν να πετούν σχεδόν παντού, με τη διαφορά ότι απαιτείται να ελαχιστοποιούν τις πτήσεις πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα
 • Μη εμπλεκόμενο άτομο θεωρείται εκείνο που δεν συμμετέχει στη δραστηριοποίηση με το drone ή δεν γνωρίζει τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που παρέχονται από τον “εκμεταλλευόμενο” το συγκεκριμένο drone (ιδιοκτήτη/χειριστή)
 • Εμπλεκόμενο είναι το άτομο που συμμετέχει στη δραστηριότητα, κατανοεί το ρίσκο και είναι σε θέση να ελέγξει τη θέση του drone όταν αυτό βρίσκεται σε διαδικασία πτήσης

 

 1. Η υποκατηγορία Α2
 • Σ’ αυτήν ανήκουν drones:

α) με βάρος από 900 γραμμάρια έως 4 κιλά και έχουν σήμανση C2 και

β) που φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κατηγορίας (CE) 2 ή ζυγίζουν έως 4 κιλά

 • Τα dronesτης υποκατηγορίας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αστικό περιβάλλον, ωστόσο πρέπει το drone να διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα
 • H ελάχιστη απόσταση από μη εμπλεκόμενα άτομα πρέπει να είναι ίση με το ύψος στο οποίο πετάει το drone. Για παράδειγμα, εάν το drone πετάει σε ύψος 30 m, πρέπει το πλησιέστερο μη εμπλεκόμενο άτομο να απέχει τουλάχιστον 30 m από τη θέση όπου το drone θα πέσει κάθετα σε περίπτωση ενδεχόμενου συμβάντος/ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η απόσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μέτρα

 

 1. Η υποκατηγορία Α3
 • Σ’ αυτήν ανήκουν drones:

α) με βάρος από 4 – 25 κιλά που έχουν σήμανση C3 και C4

β) ιδιωτικά κατασκευασμένα που το βάρος τους είναι μικρότερο από 25 κιλά

γ) που αγοράστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης και

δ) που φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 3 ή 4

 • Τα dronesτης υποκατηγορίας αυτής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αστικό περιβάλλον και πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 150m από κατοικημένες, εμπορικές ή βιομηχανικές περιοχές

 

Η υποκατηγορία καθορίζεται είτε από την ετικέτα που δείχνει τη σήμανση αναγνώρισης τάξης (0, 1, 2, 3 ή 4) και βρίσκεται επικολλημένη στο drone, είτε από το βάρος του drone (σε περίπτωση που είναι ιδιωτικά κατασκευασμένο ή πρόκειται για drone που δεν φέρει ετικέτα αναγνώρισης κλάσης

 1. Ειδική κατηγορίαΣμηΕΑ (UAS Specific Category).  Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου

 1. Πιστοποιημένη κατηγορία  ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Kατηγορία  ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν  για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο  της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας)

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ:

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία απαιτείται η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για κάθε drone:

 1. που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς
 2. που αφορά ιδιωτική χρήση και έχει βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 4 κιλών

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: