Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Τεχνικών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός – υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων- ηλεκτρολόγος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

Τρίτοι

Οι ιδιοκτήτες, οι ένοικοι, οι επισκέπτες και οι περαστικοί του χώρου που πραγματοποιούνται οι εργασίες

Βασικές καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν από την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή συντήρησης (της ειδικότητας τους) σε εγκαταστάσεις πελατών (τρίτων) και θα οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστηθέντων του, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά παρουσιάστηκε και αναγγέλθηκε άμεσα μετά το συμβάν ή σε κάθε άλλη περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του συμβολαίου

Συμπληρωματικές Καλύψεις

Οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν εξαιτίας και κατά τη διάρκεια των εργασιών στα ίδια τα ακίνητα όπου θα εκτελούν εργασίες οι ασφαλιζόμενοι τεχνικοί
Οι ζημιές που θα προξενηθούν στο προς επισκευή αντικείμενο οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: € 10.000,00 ανά συμβάν και συνολικά κατ’ έτος

Κατηγορίες Επαγγελματιών

Κατηγορία Ι: Ψυκτικοί, Υδραυλικοί, Συντηρητές Καυστήρων

Κατηγορία ΙΙ: Ηλεκτρολόγοι

 

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

 

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €      30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   200.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι  €   100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    200.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €      50.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   300.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    70.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  400.000,00

 

Σημειώσεις:

  • Σε περίπτωση συλλόγων παρέχονται ειδικές τιμές και προγράμματα με την  προϋπόθεση  εντολής ανάθεσης.
  • Δεν ισχύει η αναδρομική κάλυψη
  • Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ασφαλιζόμενος και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Άδεια για την εργασία που εκτελούν.
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
  • Καλύπτονται μόνον ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου.

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα.

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: