ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (25 Μαΐου 2018)

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρεία συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.atlantiki.grπροκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

1.      Ποιοι είμαστε 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ είναι ασφαλιστική εταιρία και αναλαμβάνει κινδύνους και κατά ασφαλίσεων Ζωής και κατά ασφαλίσεων Γενικών Κλάδων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1970 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36.

2.      Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σας διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου επικοινωνίας μεταξύ εμάς και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνονται:

2.1. Στοιχεία Ασφάλισης. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας που αναφέρονται στα έντυπα της αίτησης ασφάλισης και που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής σύμβασης.

2.2. Στοιχεία διαχείρισης και διευθέτησης απαιτήσεων, εκκρεμοτήτων και αποζημιώσεων. Συλλέγουμε αριθμούς συμβολαίων και ασφαλιστικών αξιώσεων, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και τον διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης. Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, αυτό θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αντιδικία, την αξίωση ή τη δικαστική διαδικασία που σας αφορά.

2.3.  Στοιχεία Επικοινωνίας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου, την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνση σας κ.λπ. για να απαντήσουμε τα ερωτήματα σας και να σας παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

2.4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες, μέσω του ιστότοπου www.atlantiki.gr 

2.5. Κρατικούς και άλλους επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε το ΑΜΚΑ,  αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή άλλος αριθμό ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση.

2.6. Φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο. Συλλέγουμε εικόνες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή βιντεοσκοπημένες εγγραφές που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, για λόγους που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των αξιώσεων αποζημιώσεων, τη διαχείριση και το διακανονισμό, τις διαφορές αποτιμήσεων αποζημιώσεων.

2.7.  Για λόγους ασφαλείας, όπως επιτρέπεται από τον νόμο, μαγνητοσκοπούνται  και καταγράφονται οι εγκαταστάσεις στα κεντρικά μας γραφεία, μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

3.      Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

3.1. Για την επικοινωνία μαζί σας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική μας σχέση.

3.2. Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων) σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.

3.3. Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.

3.4. Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.

3.5. Για την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών εκτός της χώρας διαμονής σας), για παράδειγμα, με νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κυρώσεις και πολιτικές κατά της τρομοκρατίας· συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες και τις δικαστικές αποφάσεις και για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας).

3.6. Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και για να διασφαλίσουμε το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη.

4.      Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως:

4.1. ‘Εντυπα αιτήσεων, προτάσεων και αξιώσεων αποζημίωσης, καθώς και άλλα έντυπα

4.2. Τηλεφωνικές κλήσεις, email, συναντήσεις και άλλες επικοινωνίες

4.3. Παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες και πράκτορες, ερευνητές απαιτήσεων αποζημίωσης, μάρτυρες, επαγγελματίες του τομέα υγείας, αρχές χορήγησης αδειών για οδηγούς και οχήματα και άλλα τρίτα μέρη

4.4. Από τους ιστότοπους μας

4.5. Από τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές, και άλλες κινητές συσκευές.

5.       Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

Ειδικότερα η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων βασίζεται είτε στην συγκατάθεση είτε σε κάποια άλλη νόμιμη βάση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι τα απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσουμε την ασφαλιστική σύμβαση.

5.2. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και των ειδικών κατηγοριών είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6.      Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Όταν σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης, κ.λπ. διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε εκατέρωθεν αξίωσης, εκτός κι αν διάταξη νόμου επιβάλλει πρόσθετο χρονικό διάστημα.

6.2. Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.

6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε, με αποστολή επιστολής, στη διεύθυνση ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36, Τ.Κ. 115 26, ΑΘΗΝΑ  ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων dpo@atlantiki.gr

7.      Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

- κρυπτογράφηση

- ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·

- χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·

- χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

- υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

8.      Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

8.1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα συναφθεί, τα ΔΠΧ καθώς και τα ΕΚΔΠΧ σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Εταιρίας, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται επίσης να είναι  νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δημόσιες αρχές, εκτιμητές, αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και διαμεσολαβούντα πρόσωπα προκειμένου να εκπληρωθούν οι όροι της  ασφαλιστικής σύμβασης.

8.2. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

9.      Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10.  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο dpo@atlantiki.gr

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε  στέλνοντας email στο dpo@atlantiki.gr.

11.  Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22/5/2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

12.  Eνημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες)

 

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: