Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ιατρών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Eπιστήμονες ιατροί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ειδικότητας του Ιατρού

Τρίτοι

Οι πελάτες του ασφαλιζομένου ιατρού και οι επισκέπτες του ιατρείου του

Βασικές καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες (περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες/ασθενείς του από : (α)οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ασφαλιζομένου κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων (β) λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του (γ) χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού
Οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλες τις κατηγορίες και θα παρέχεται δωρεάν. Σημείωση: Μεγαλύτερα όρια παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας με τον κλάδο με ανάλογη χρέωση
Καλύπτεται επίσης το προσωπικό του λήπτη της ασφάλισης (περιλαμβανομένης και της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) που απασχολείται στο ιατρείο του λήπτη της ασφάλισης, για τις πέραν του ταμείου κύριας ασφάλισης υποχρεώσεις του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα. Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι υπο-όρια & περιλαμβάνονται στα όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €      50.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €     50.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    100.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €    100.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    200.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   200.000,00

 

Πρόγραμμα 4

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    300.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   300.000,00

 

Πρόγραμμα 5

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    400.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   400.000,00

 

Πρόγραμμα 6

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    500.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   500.000,00

 

Πρόγραμμα 7

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    600.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   600.000,00

 

Πρόγραμμα 8

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €    800.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   800.000,00

 

Πρόγραμμα 9

Σωματικές βλάβες ανά γεγονός                                   μέχρι  €   1.000.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας  ετησίως                   μέχρι   €   1.000.000,00

 

Σημείωση  1: Για μεγαλύτερα όρια, συνεννόηση με την Εταιρεία

Σημείωση 2: Τύπος συμβολαίου βάσει εγειρόμενων απαιτήσεων (claims made basis)  - Δίνεται κάλυψη 48 μηνών καθυστερημένης αναγγελίας συμβάντος

Επιπλέον Καλύψεις -Επεκτάσεις

Προγράμματα Κάλυψης Αστικής Ευθύνης Χώρου & Εργοδοτικής Ευθύνης

 

Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Χώρου

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €     50.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €     10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €    50.000,00

 

Πρόγραμμα Εργοδοτικής Ευθύνης

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €     50.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €    50.000,00

 

Τα όρια της  Αστικής Ευθύνης Χώρου και της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι υπό-όρια & περιλαμβάνονται στα όρια της Επαγγελματικής, Αστικής Ευθύνης.                                                          

 

Κατηγορίες Ιατρών

Κατηγορία Α: γυναικολόγοι-μαιευτήρες, νευροχειρούργοι & αναισθησιολόγοι 

Κατηγορία B: χειρούργοι όλων των ειδικοτήτων (πλην νευροχειρούργων),  ακτινολόγοι-ραδιολόγοι (μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς) – γαστρεντερολόγοι

Κατηγορία Γ: οδοντίατροι, ορθοδοντικοί

Κατηγορία Δ: λοιπές ειδικότητες

Ειδική Κατηγορία: φυσικοθεραπευτές,  μαίες,  νοσηλευτές

 

Σημείωση 1: Οι ειδικευόμενοι ιατροί & οι ιατροί που κάνουν αγροτικό καλύπτονται μόνον σύμφωνα με τα όρια του προγράμματος 1 – κατηγορία Δ.

Σημείωση 2: Οι φυσικοθεραπευτές, οι μαίες, οι νοσηλευτές καλύπτονται μόνον σύμφωνα με τα όρια του  προγράμματος  1 - ειδική κατηγορία.

 

 

Εξαιρέσεις Κάλυψης 

 • Δεν καλύπτονται οι ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:
  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ , ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
 • Δεν εκδίδονται ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ σε συλλόγους ιατρών) αλλά πάντοτε μεμονωμένα ασφαλιστήρια για κάθε έναν ιατρό ξεχωριστά.

  Δεν καλύπτονται επίσης:
  • οποιαδήποτε πρακτική εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • θεραπείες γονιμότητας/στειρότητας
  •  εκτρώσεις, εκτός εάν γίνονται για θεραπευτικούς λόγους, επαρκώς τεκμηριωμένους
  • χρήση φαρμάκων για μείωση βάρους.
  • Πλαστικές, αισθητικές επεμβάσεις για μη θεραπευτικούς σκοπούς. (Καλύπτονται μόνο οι επανορθωτικές επεμβάσεις συνεπεία ατυχήματος ή γενετικής παραμόρφωσης).

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα.

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: