Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ιδιοκτήτη / Χειριστή drone

Η Ατλαντική Ένωση βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των drones, (μη επανδρωμένων αεροσκαφών - ΣμηΕΑ)

Στην Ελλάδα η χρήση τους αφορά επαγγελματίες (βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, τοπογράφους κλπ) ή ιδιώτες (ψυχαγωγία).

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιo αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών drones, αλλά και τους ιδιοκτήτες / χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016). Η κάλυψη δίδεται μόνον σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση έως 25 κιλά.

 

ΣΧΕΔΙΟ Ι

Αφορά  ΣμηΕΑ (drones)  που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες CAT Α0, CAT A1, CAT A2

Όρια κάλυψης ανά drone *

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)   μέχρι €  1.000.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €  1.000.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €     150.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ΄ έτος      μέχρι €  1.000.000,00

 

*Τα όρια αυτά δίδονται και σε drone που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση εφόσον το επιθυμεί  ο ασφαλιζόμενος

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

Αφορά  ΣμηΕΑ (drones)  που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα: drones  με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν στην ανοικτή κατηγορία  και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες CAT Α0, CAT A1

 

Όρια κάλυψης ανά drone

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)     μέχρι €   10.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)             μέχρι €   20.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                                μέχρι €     5.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας κατ΄ έτος         μέχρι  €   50.000,00

 

XΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΜΗΕΑ  (drones)

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τα ΣμηΕΑ  (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 

α) Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category).   Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο  χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ  και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

  • CAT AO (MTOM< 1KG
  • CAT A1 (MTOM =/>1 KG - </= 4KG
  • CAT A2 (MTOM =/> 4KG - </= 25KG

β) Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category).  Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

 

γ) Πιστοποιημένη κατηγορία  ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Kατηγορία  ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν  για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. 

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο  της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  έχουν:

Α1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ  εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία  CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  από 4 – 25 κιλά.

Α2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ   της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: