Ασφαλίστε τον πιο πιστό σας φίλο, με τη νέα κάλυψη ασφάλισης κατοικίδιων, η οποία συνδυάζεται με ασφαλιστήριο κατοικίας και ασφαλιστήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτατο έως 2.000 ευρώ (600 ευρώ για απώλεια ζωής).

 

Η εταιρία με την κάλυψη αυτή,  θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου,  συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχειρήσης,  σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:  

 

  • Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν θανάτου ή τραυματισμού του κατοικίδιου ζώου συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης.
  • Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο, το καλυπτόμενο κατοικίδιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων, των συζύγων τους και των προστατευόμενων τέκνων τους.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή επιχείρηση, η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο, εκείνη δε την στιγμή το κατοικίδιο βρίσκεται εντός της καλυπτόμενης κατοικίας ή επιχείρησης και η ζημία αυτή του προξένησε τραυματισμό ή θάνατο, τότε ο τραυματισμός ή ο θάνατος αυτός καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
  • Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται, συνολικά και για τα δύο, το ανώτερο έως 2000€.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφααλιστικής αποζήμιωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρία.

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: