Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Απλή Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου

Αποτελεί καίριας σημασίας η διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και η ομαλή συνέχιση της ζωής των αγαπημένων μας προσώπων, η οποία εξασφαλίζεται με την απεμπλοκή τους από τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ή ανικανότητάς του για εργασία

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε ο θάνατος
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου και μετά την οριστικοποίηση αυτής, καταβάλλεται το εκάστοτε κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κατά σταθερό ποσό ετησίως, το οποίο ισούται με το αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο διαιρούμενο με την διάρκεια της ασφάλισης και τα ασφάλιστρα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στην λήξη της ασφάλισης, προφανώς δεν προβλέπεται παροχή
Δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς ή λήψης Δανείου
Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 – 60 ετών και η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 70 ετών
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: