Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πρόσκαιρη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Η παροχή αυτή προστατεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, όταν αυτή οφείλεται σε ατύχημα. Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 ετών έως 60 ετών, με λήξη την ηλικία των 65 ετών

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Εξασφάλιση εισοδήματος (δεν δίδεται σε άτομα χωρίς εισόδημα από εργασία) με ανώτατη διάρκεια πληρωμής αποζημίωσης τους 24 μήνες και συνδυάζεται υποχρεωτικά με τις καλύψεις απώλειας ζωής
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: